L’aprenentatge i el desenvolupament dels infants es nodreix de les relacions amb el seu entorn. Es produeix un cercle continuat d’interaccions, respostes, demandes i d’un seguit de processos interns que van dotant els més petits de recursos, habilitats, experiències i coneixements per afrontar i gaudir dels reptes diaris en un procés d’aprenentatge continu.

A vegades sembla que quan un nen juga no està aprenent res, però la veritat és que … està aprenent a aprendre

A. Jean Ayres. Extracte del llibre: “La integración sensorial en los niños

A ENLAIRA’T: Teràpia Ocupacional Infantil volem acompanyar a les famílies i infants en el seu procés de creixement i empoderament per tal d’assolir els recursos, les experiències i els aprenentatges necessaris per poder dur a terme les seves activitats diàries amb autonomia, significat i satisfacció.

El joc com a mitjà d'aprenentatge, de relacions i de competència personal
El joc com a mitjà d’aprenentatge, de relacions i de competència personal

Oferim atenció i acompanyament a les famílies amb infants, des del naixement fins l’adolescència, adaptant el context i l’enfocament de la intervenció a cada franja d’edat i maduració.


Emprant una metodologia a través del JOC, sent la base dels aprenentatges en la primera infància i, a través del treball centrat en l’adquisició de les habilitats RELACIONALS, de GESTIÓ EMOCIONAL i d’AUTONOMIA necessàries per fomentar la PARTICIPACIÓ SOCIAL en l’adolescència.

La intervenció està dirigida a famílies amb infants/adolescents que presentin:

  • Retard maduratiu, dificultats en l’adquisició d’habilitats i aprenentatges, alteracions posturals i de to muscular, dificultats per concentrar-se i organitzar-se, en el joc i/o en les relacions socials, manca d’autonomia i/o participació en les activitats d’autocura i rutines diàries.

  • Diagnòstics que interfereixin en el seu desenvolupament i participació diària: trastorn per dèficit d’atenció (amb/sense hiperactivitat), trastorn generalitzat del desenvolupament (TEA,…), paràlisi cerebral infantil, hemiparèsia, dany cerebral adquirit, disfunció en la integració sensorial, dispràxia, síndromes genètics.COM SABER SI REALITZAR UNA CONSULTA?

Signes o comportaments que poden suggerir una valoració de Teràpia Ocupacional:

Dificultats en l’adquisició d’habilitats motrius: retard en gateig/caminar, anar en bicicleta, ritmes i coordinació, ús de la pilota, salts, enfilar-se, pujar/baixar escales …

Poca destresa manual: escriptura i traç, tamany i orientació de les lletres, lligar-se les sabates, cordar botons, ús de coberts.

Dificultats en l’adquisició d’aprenentatges acadèmics: procés de lectoescriptura, raonament matemàtic, …

Dificultats per aprendre tasques noves, per seguir instruccions, lentitud en l’adquisició d’hàbits diaris, …

Poca tolerància als canvis, frustració alta, poca acceptació de límits, …

Molèstia i/o rebuig de certes robes, a ser tocat, no voler embrutar-se.

Molèstia o rebuig en ambients amb molt soroll o molta gent.

Selectivitat alimentària, trastorns de la conducta alimentària.

Inquietud motriu, dificultats per romandre a la cadira, saltar d’una activitat a una altra amb facilitat.

Dificultats per concentrar-se, de fàcil distractibilitat.

Dificultats per fer amics i/o per gestionar els petits conflictes amb iguals, mostrar-se sensible a les crítiques, insegur/a, contingut/da.